Cáilíochtaí na Foirne:

 •  Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána déanta ag gach duine ar an bhfoireann agus ar an gCoiste

 • FNT Dianchúrsa do Stiúrthóirí Naíonraí

 • TEG B2

 • CDBO Leibhéal 5 nó 6 i gCúram Leanaí

 • Cáilíocht in Oideachas Montessori

 • Garchabhair Phéidiatraiceach agus ‘PHECC-FAR’

 • Túsla Cosaint Leanaí.

 • Teastaisí in úsáid bunúsach 'Lámh' do pháistí le riachtanaisí breise, curtha ar fáil ag 'St. Michael's House'

 • Rannpháirtíocht i seimineáir Riachtanaisí Breise curtha ar fáil ag 'Dún Laoghaire-Rathdown County Childcare Committee'

 • Cúrsa ar chomhionannas agus éagsúlacht curtha ar fáil ag 'Pavee Point'' agus ‘DLR CCC’

 • Early Childhood Ireland' cúrsaí ar cheannaireacht

 • Cúrsaí ar fheidhmiú Aistear - creatchuraclam na luath-óige do gach leanbh in Éireann ón mbreith go dtí sé bliana agus Síolta - an chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d'Oideachas na Luath-Óige

 • Tá foireann Naíonra Naithí tiománta chuig feabhsú leanúnach agus treanáil i ngach gné de Cúram Leanaí, Forbairt Leanaí agus an Ghaeilge   

image.png